Liên hệ tạp chí

Đầu mối

ThS Trần Thị Hạnh
Trường Đại học Yersin Đà Lạt
Email: thuyhanhyersin@gmail.com

Hỗ trợ

ThS Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn