Tạp chí Khoa học Yersin, T. 1, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM KHUẨN, NẤM MEN, NẤM MỐC TRÊN BÒ KHÔ VÀ CÁ BỐNG KHO TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Phạm Thị Ngọc Lan, Bùi Thị Hồng Lâm

Tóm tắt


Chúng tôi đã khảo sát tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm của 24 mẫu thịt bò khô và 33 mẫu cá bống kho ở Quảng Ngãi. Tỉ lệ mẫu không đạt về các chỉ tiêu tổng số vi sinh vật hiếu khí, coliforms, Escherichia coli, Staphylococcus aureus của thịt bò khô là 50%; 37,5%; 16,7%; 12,5%. Ở cá bống kho, lần lượt là 9,1%; 15,15%, không phát hiện E. coli, S. aureus. Không phát hiện Clostridium perfringens và Salmonella trong 57 mẫu được khảo sát. So với ban đầu, sau 03 tháng bảo quản ở 3000C tổng số vi sinh vật hiếu khí ở thịt bò khô tăng, sau 06 tháng giảm nhưng đối với cá bống kho thì luôn tăng trong suốt thời gian bảo quản. Trong thời gian bảo quản ở 3000C, số mẫu thịt bò khô không đạt về chỉ tiêu coliforms không đổi so với ban đầu. Số lượng các vi sinh vật được kiểm tra trong các mẫu còn lại đều giảm dần theo thời gian bảo quản. 

Toàn văn: PDF