Tạp chí Khoa học Yersin, T. 1, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT CÁC ĐIỀU KIỆN THU HỒI DỊCH CHIẾT VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, KHÁNG OXY HÓA CỦA DỊCH CHIẾT BẮP CẢI TÍM (BRASSICA OLERACEA)

Phạm Ngọc Khôi, Lê Trọng Nghĩa

Tóm tắt


Nghiên cứu này đã tập trung vào việc khảo sát hiệu suất thu hồi dịch chiết bắp cải tím (Brassica oleracea) với các điều kiện khác nhau, đồng thời khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng oxy hóa của dịch chiết bắp cải tím. Kết quả cho thấy nồng độ cồn chiết 50°; tỉ lệ cồn với mẫu (1:10); nhiệt độ chiết: 30°C; thời gian chiết: 2 giờ cho hiệu suất chiết tách dịch chiết bắp cải tím là cao nhất. Dịch chiết bắp cải tím có khả năng kháng các chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ở mức trung bình trong điều kiện thí nghiệm. Dịch chiết bắp cải tím có khả năng chống oxy hóa ở mức rất cao (IC50 = 25,786 mg/mL) so với mẫu đối chứng vitamin C (IC50 = 23,374 mg/mL) ở các nồng độ thử nghiệm. Những kết quả trên đã cho thấy dịch chiết từ bắp cải tím có thể được coi là một nguồn tiềm năng sinh học mới để phát triển các loại thực phẩm chức năng hoặc các công thức thuốc sau này.

Toàn văn: PDF