Tạp chí Khoa học Yersin, T. 1, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐO LƯỜNG RỦI RO TRONG SẢN XUẤT RAU CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

Trần Hoài Nam, Đỗ Minh Hoàng

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu này là đo lường mức độ rủi ro trong sản xuất rau của nông hộ tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 160 nông hộ trồng rau tại xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương. Nghiên cứu đã sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để xác định yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong sản xuất rau của nông hộ. Có tất cả 5 yếu tố trong mô hình: Rủi ro sản xuất, rủi ro thị trường, rủi ro con người, rủi ro thể chế, rủi ro tài chính. Kết quả nghiên cứu cho thấy rủi ro sản xuất, rủi ro thị trường và rủi ro con người có ảnh hưởng đến mức độ rủi ro trong sản xuất rau của nông hộ; trong đó rủi ro sản xuất là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất làm thay đổi diện tích sản xuất, thay đổi loại cây trồng của nông hộ.


Toàn văn: PDF