Tạp chí Khoa học Yersin, T. 2, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN THỦY PHÂN VÀ LÊN MEN ETHANOL TỪ VỎ XOÀI SỬ DỤNG NẤM MEN SACCHAROMYCES CEREVISIAE

Huỳnh Xuân Phong

Tóm tắt


Đề tài nhằm tận dụng nguồn phế phẩm từ sản phẩm nông nghiệp là vỏ xoài để sản xuất ethanol sử dụng nấm men Saccharomyces cerevisiae. Nội dung nghiên cứu bao gồm: Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ H2SO4 cũng như nhiệt độ và thời gian đến quá trình thủy phân vỏ xoài, nghiên cứu ảnh hưởng mật số tế bào nấm men và pH đến khả năng lên men, xác định thời gian và nhiệt độ thích hợp cho quá trình lên men ethanol. Kết quả nghiên cứu cho thấy vỏ xoài khi được thủy phân với nồng độ H2SO4 3% (v/v) ở 121oC trong 1 giờ có hàm lượng đường khử cao nhất là 8,49% (w/v). Điều kiện lên men ethanol từ dịch thủy phân vỏ xoài được xác định pH 5,5, mật số tế bào nấm men 105 tb/mL và lên men 7 ngày ở nhiệt độ 30oC, hàm lượng ethanol đạt 3,08% (v/v).


Toàn văn: PDF