Tạp chí Khoa học Yersin, T. 2, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI TINH THỂ VÀ HÀM LƯỢNG OXALAT CANXI Ở CÂY MÔN NGỨA (COLOCASIA ESCULENTA (L.) SCHOTT)

Võ Thị Thanh Phương

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu là khảo sát các dạng hình thái, kích thước tinh thể và hàm lượng của oxalat canxi ở cây môn ngứa (Colocasia esculenta (L.) Schott). Kết quả nghiên cứu cho thấy các dạng tinh thể oxalat canxi được tìm thấy ở cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản là dạng cầu gai, kim đơn và bó kim. Ở rễ, ngoài các dạng trên còn phát hiện thêm dạng lăng trụ đơn. Tinh thể oxalat canxi được hình thành trong dị bào và tích lũy dần trong quá trình phát triển của cây. Ở các cơ quan trưởng thành, tinh thể oxalat canxi có kích thước lớn hơn tinh thể oxalat canxi ở các cơ quan còn non. Trong cùng một cơ quan, kích thước của các tinh thể cũng thay đổi. Hàm lượng oxalat canxi trung bình có sự khác biệt giữa các bộ phận của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản. Hàm lượng oxalat canxi trung bình cao nhất ở phiến lá và thấp nhất ở bẹ lá.


Toàn văn: PDF