Tạp chí Khoa học Yersin, T. 2, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH PROBIT ĐO LƯỜNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LÀM PHI NÔNG NGHIỆP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Nguyễn Đức Phúc

Tóm tắt


Dựa trên dữ liệu khảo sát của 146 lao động phi nông nghiệp ở nông thôn trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Nghiên cứu sử dụng phân tích định lượng bằng mô hình hồi quy Probit. Kết quả nghiên cứu cho thấy xác suất dự báo đúng của mô hình là 81.25%, có 9 nhân tố giải thích cho sự tham gia việc làm phi nông nghiệp của người lao động và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố là khác nhau. Nghiên cứu đã chỉ ra: nông nhàn, tổ hợp sản xuất và học nghề là 3 nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến việc làm phi nông nghiệp của lao động trong vùng. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm tạo cơ hội việc làm phi nông nghiệp cho lao động nông thôn tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định trong thời gian tới.


Toàn văn: PDF