Tạp chí Khoa học Yersin, T. 2, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG GIS PHÂN TÍCH KHOẢNG TRỐNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Nguyễn Hữu Duy Viễn

Tóm tắt


Trong phát triển du lịch, phân tích khoảng trống cho thấy khoảng cách giữa tiềm năng phát triển so với nguồn lực đầu tư hiện tại. Đây là một cơ sở quan trọng để phân bổ lại các nguồn lực dịch vụ phù hợp với tiềm năng phát triển, hướng đến sử dụng hợp lý tài nguyên và phát triển du lịch bền vững theo lãnh thổ. Thông qua việc giới thiệu về quy trình ứng dụng GIS phân tích khoảng trống trong phát triển du lịch, vận dụng quy trình vào thực tế tại thành phố Vũng Tàu, bài viết đưa ra một số đề xuất nhằm sử dụng hợp lý không gian phát triển du lịch tại địa bàn.


Toàn văn: PDF