Tạp chí Khoa học Yersin, T. 4, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhận thức của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh về thực phẩm sạch

Đặng Lê Hoa, Phạm Thị Thuyền, Hồ Thanh Tâm

Tóm tắt


Nghiên cứu tìm hiểu nhận thức của người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh về thực phẩm sạch. Phương pháp thống kê mô tả và kiểm định Chi-square được sử dụng với số liệu phỏng vấn 431 người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh vào tháng 7 - 8 năm 2016. Kết quả cho thấy thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn và thực phẩm hữu cơ được người tiêu dùng nhận biết thông qua nhiều tiêu chí nhưng cũng có một số người không biết về những khái niệm này. Phần lớn người tiêu dùng đánh giá các loại thực phẩm hiện nay là không an toàn, các chứng nhận thực phẩm sạch trên thị trường không đáng tin cậy. Họ cho rằng sản xuất và phân phối thực phẩm sạch là rất quan trọng. Nghiên cứu cũng cho thấy trình độ học vấn, nghề nghiệp và nơi sinh sống ảnh hưởng đến nhận thức của người tiêu dùng về thực phẩm sạch.


Toàn văn: PDF