Tạp chí Khoa học Yersin, T. 4, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chiến lược phát triển nhân lực tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2018 - 2025

Nguyễn Thị Hoàng Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này trình bày về quy trình để xây dựng chiến lược phát triển nhân lực cho tổ chức, trong đó nêu rõ mỗi giai đoạn trong quy trình cần thực hiện những nhiệm vụ gì, đồng thời sử dụng quy trình này để xây dựng chiến lược phát triển nhân sự tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay, có nhiều phương pháp được sử dụng để xây dựng chiến lược phát triển nhân sự cho tổ chức, trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng hệ thống ma trận SWOT trong khung phân tích hình thành chiến lược để xây dựng. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất được ba chiến lược cho Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm chiến lược nâng cao năng lực, chiến lược cơ cấu lại vị trí công việc, và chiến lược chống chảy máu chất xám.


Toàn văn: PDF