Chi tiết về Tác giả

Huy Khôi, Bùi Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM

  • T. 2, S. 1 (2017) - Bài viết
    ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA
    Tóm tắt  PDF