Chi tiết về Tác giả

Hoàng Ánh, Bạch Ngọc Trường ĐH Yersin Đà Lạt

  • T. 1, S. 1 (2016) - Bài viết
    TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN ĐẾN MÔI TRƯỜNG DỊCH VỤ - MỘT NGHIÊN CỨU TRONG NGÀNH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
    Tóm tắt  PDF