Chi tiết về Tác giả

Hớn Vũ, Lưu Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh