Chi tiết về Tác giả

Hồng Quý, Nguyễn Trường Đại học FPT Tp. Hồ Chí Minh

  • T. 2, S. 1 (2017) - Bài viết
    VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC CỦA HỒ CHÍ MINH VÀO GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
    Tóm tắt  PDF