Chi tiết về Tác giả

Danh Nhân, Trần Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP. Hồ Chí Minh

  • T. 4, S. 1 (2019) - Bài viết
    Nhu cầu, thói quen sử dụng và nhận biết thương hiệu các sản phảm công nghệ của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF