Chi tiết về Tác giả

Duy Trinh, Trần Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh