Chi tiết về Tác giả

Hoài Nam, Trần Trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM

  • T. 1, S. 1 (2016) - Bài viết
    ĐO LƯỜNG RỦI RO TRONG SẢN XUẤT RAU CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
    Tóm tắt  PDF