Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Vũ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh