Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 18, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT PHƯƠNG PHÁP TRA CỨU DỮ LIỆU ẢNH DỰA TRÊN CÂY PHÂN CỤM ĐA NHÁNH CÂN BẰNG

Nguyễn Phương Hạc, Văn Thế Thành

Tóm tắt


Bài báo tiếp cận phương pháp tra cứu ảnh tương tự dựa trên cây đa nhánh cân bằng lưu trữ các dữ liệu đặc trưng của hình ảnh dưới dạng chỉ mục nhằm mô tả hình dạng của đối tượng đặc trưng. Để trích xuất đặc trưng của hình ảnh, nhóm nghiên cứu đã thực hiện phân đoạn ảnh dựa trên đặc trưng thị giác cấp thấp gồm màu sắc và cấu trúc của hình ảnh. Các đặc trưng thị giác này được trích xuất trên mỗi khối của hình ảnh bằng phép biến đổi Wavelet và không gian màu CIE L*a*b*. Tiếp theo, nhóm nghiên cứu thực hiện gom cụm các điểm ảnh để tạo thành vùng liên thông trên ảnh đồng thời loại bỏ các vùng có diện tích không vượt ngưỡng cho trước. Trên cơ sở các đặc trưng đã được trích xuất, nhóm nghiên cứu đã tạo ra độ tương phản của hình ảnh nhằm rút trích màu nền và màu chính của mỗi hình ảnh. Dựa trên ảnh đã được phân đoạn, chỉ mục đặc trưng được tạo ra nhằm thực hiện đối sánh các hình ảnh tương tự. Từ đó, nhóm nghiên cứu tạo ra cây đa nhánh cân bằng nhằm lưu trữ chỉ mục mô tả đặc trưng hình ảnh và thực hiện tìm kiếm ảnh. Để minh chứng tính đúng đắn cho phương pháp đề xuất, nhóm nghiên cứu xây dựng thực nghiệm và đánh giá kết quả trên các tập dữ liệu ảnh gồm Corel và CBIRimages. Kết quả thực nghiệm được so sánh với các công trình khác và cho thấy tính hiệu quả của phương pháp đề xuất của nhóm.

Từ khóa: Phương pháp phân đoạn, đặc trưng, chỉ mục hình ảnh.


Toàn văn: PDF