Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 17, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH KẾT TỦA PROTEIN TỪ DỊCH TRÍCH LY RONG MỀN Chaetomorpha sp. BẰNG ACID VÀ CỒN

Trần Chí Hải, Nguyễn Thị Bảo Uyên, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thúy Hương, Trần Thị Hồng Châu, Lê Thị Hồng Ánh

Tóm tắt


Hiện nay, việc nghiên cứu và phát triển các quy trình thu nhận protein từ các nguồn nguyên liệu khác nhau đang được chú trọng và đã đem lại nhiều lợi ích. Rong mền Chaetomorpha sp. là một trong những loại nguyên liệu tiềm năng có nguồn protein cao nhưng đang bị loại bỏ một cách lãng phí. Vì vậy, trong nghiên cứu này nhóm tác giả tiến hành khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất kết tủa cũng như độ tinh sạch của protein sau khi  kết tủa bằng các tác nhân acid và cồn như tỷ lệ dịch trích:dung môi, nồng độ dung môi, pH, nhiệt độ và thời gian kết tủa nhằm nâng cao hiệu quả cho quá trình sản xuất protein từ rong Chaetomorpha sp. Điều kiện tối ưu đối với phương pháp kết tủa bằng acid là trong điều kiện pH 3, thời gian 90 phút và nhiệt độ 35 °C đã đem lại hiệu suất thu hồi kết tủa protein có thể đạt được là 73,48 % độ tinh khiết của protein là 41,30%, đối với phương pháp kết tủa protein bằng cồn thì hiệu suất thu hồi đạt được 59,24% và độ tinh sạch là 55,08% với tỷ lệ dịch trích:cồn là 1:4, loại cồn sử dụng là cồn 90%, trong thời gian 50 phút ở nhiệt độ 5 °C.

Từ khóa: Acid, Chaetomorpha sp., cồn, kết tủa protein, protein concentrate/isolate.

Toàn văn: PDF