Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 16, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG, KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA VÀ HÀM LƯỢNG PHENOLIC CỦA CÂY XẠ ĐEN (Ehretia asperula Zoll. & Mor.) IN VITRO DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐÈN LED

Trần Trọng Tuấn, Trần Thị Mỹ Trâm, Trịnh Thị Hương, Lê Quỳnh Loan, Nguyễn Hoàng Dũng

Tóm tắt


Cây xạ đen (Ehretia asperula Zoll. & Mor.) có chứa các hợp chất như flavonoid, saponin triterpenoid, quinon. Nghiên cứu này tìm hiểu vai trò của kinetin đối với khả năng tạo chồi từ mẫu cấy đốt thân ex vitro và ảnh hưởng của đèn LED (light emtting diodes) lên sự sinh trưởng và khả năng kháng oxy hóa, hàm lượng phenolic của mẫu cao chiết cây xạ đen nuôi cấy in vitro. Các mẫu chồi xạ đen ex vitro được nuôi cấy trên môi trường MS có bổ sung KIN ở nồng độ 3,0 mg/L đạt tỷ lệ mẫu cấy hình thành chồi là 100%, số chồi hình thành đạt 1,57 chồi/mẫu. Các mẫu chồi cây xạ đen in vitro đạt chiều cao khoảng 2,0 cm được nuôi cấy trên môi trường MS không bổ sung chất điều hòa sinh trưởng thực vật, được đặt dưới các điều kiện ánh sáng khác nhau, bao gồm: 100% LED đỏ, 100% LED xanh, ánh sáng LED đỏ và LED xanh kết hợp với tỷ lệ 50:50, 70:30, đèn growth light và đèn huỳnh quang được sử dụng làm mẫu đối chứng. Sau 4 tuần nuôi cấy, cây xạ đen in vitro nuôi cấy dưới ánh sáng của đèn growth light có khối lượng tươi, chiều cao cây và số lá thu được cao nhất (tương ứng 1,57 g, 4,46 cm và 9,11 lá). Đồng thời, các mẫu chồi nuôi cấy dưới ánh sáng đèn growth light có hàm lượng phenolic (81,06 mg GAE/g cao chiết) và khả năng kháng oxy hóa (IC50 là 0,1166 mg/L) cao hơn so với các thí nghiệm còn lại. Ngoài ra, mẫu cao chiết xạ đen có sự hiện diện của các nhóm hợp chất thứ cấp khác như carbohydrate, protein-amino acid, chất béo.

Từ khóa: Hoạt tính kháng oxy hóa, hàm lượng phenolic, in vitro, sinh trưởng, xạ đen.


Toàn văn: PDF