Chi tiết về Tác giả

Duyên, Huỳnh Thị Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

  • T. 17, S. 1 (2018) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TẠO BỘT MÀU BETACYANIN THU NHẬN TỪ VỎ QUẢ THANH LONG (Hylocereus undatus)
    Tóm tắt  PDF