Chi tiết về Tác giả

Biên, Lại Đình Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

  • T. 16, S. 1 (2018) - Bài viết
    ĐIỀU CHẾ HẠT LIÊN HỢP NANOSILICA-CURCUMIN HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG HỞ, VẾT BỎNG
    Tóm tắt  PDF