Chi tiết về Tác giả

Dũng, Nguyễn Hoàng Viện Sinh học Nhiệt đới, VAST

  • T. 16, S. 1 (2018) - Bài viết
    KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG, KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA VÀ HÀM LƯỢNG PHENOLIC CỦA CÂY XẠ ĐEN (Ehretia asperula Zoll. & Mor.) IN VITRO DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐÈN LED
    Tóm tắt  PDF