Chi tiết về Tác giả

Chiến, Trương Bách Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

  • T. 17, S. 1 (2018) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT CÁC DƯỠNG CHẤT TỪ RONG MƠ (Sargassum sp.) ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG LÀM PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ
    Tóm tắt  PDF