Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

138A, Giãng Võ, Hà Nội

Đầu mối

Toà soạn
Email: tapchiduocbyt@gmail.com

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Email: lehoa70@vista.gov.vnTạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861