T. 51, S. 2 (2011)

Mục lục

Bài viết

Một số ý kiến trao đổi trong việc triển khai Chính sách quốc gia về thuốc tại các bệnh viện Bộ Công an Tóm tắt
Nguyễn Tiến Dẫn 04-05
Thực trạng và tổ chức hoạt động dược lâm sàng tại các bệnh viện công lập trên địa bàn TP Hà Nội Tóm tắt
Nguyễn Văn Yên 06-10
Phân tích hoạt động quản lý sử dụng thuốc tại Bệnh viện Phổi Trung ương năm 2009 Tóm tắt
Nguyễn Thị Song Hà 11-14
Khảo sát chế độ liều dùng amikacin ở trẻ dưới 1 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong năm 2009 Tóm tắt
Nguyễn Thị Kim Chi, Hoàng Thị Kim Huyền, Khu Thị Khánh Dung 14-22
Hiệu quả can thiệp quy định giá bán lẻ thuốc theo thặng số lãi trần tối đa tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Giang Tóm tắt
Nguyễn Văn Sinh, Từ Minh Koóng 22-27
Sàng lọc tác dụng hạ glucose huyết của các phân đoạn dịch chiết câu kỷ tử và bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết của phân đoạn dịch chiết có tác dụng rõ nhất Tóm tắt
Đỗ Thị Nguyệt Quế, Nguyễn Trần Thị Giáng Hương, Vũ Thị Trâm, Đỗ Thị Hà Phương 28-31
Nghiên cứu bào chế viên nén ibuprofen giải phóng kéo dài Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Duyên, Lê Thị Kim Anh 31-35
Khảo sát hoạt tính kháng nấm mốc của phần tinh dầu bay hơi Tóm tắt
Nguyễn Văn Thanh, Lê Thị Ngọc Huệ 36-38
Nghiên cứu tổng hợp genistein Tóm tắt
Hứa Kim Dung, Trần Thành Đạo, Huỳnh Thị Ngọc Phương 38-41
Tối ưu hóa qui trình điều chế amlodipin besylat từ amlodipin base theo mô hình đáp ứng bề mặt kiểu Box-Behnken với sự hỗ trợ của phần mềm JMP Tóm tắt
Phạm Hoài Thanh Vân, Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí 42-45
So sánh ứng dụng kỹ thuật thông minh cho mô hình hoá quy trình chiết xuất cao diệp hạ châu Tóm tắt
Đỗ Quang Dương, Nguyễn Phương Nam 46-49
Hiệu quả can thiệp quản lý nguồn gốc và chất lượng thuốc kháng sinh trong hệ thống phân phối lẻ tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Giang (tiếp số 01/2011) Tóm tắt
Nguyễn Văn Sinh, Từ Minh Koóng 50-53


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861