Chi tiết về Tác giả

Anh, Bùi Kim

  • T. 58, S. 1 (2018) - Bài viết
    Một số hợp chất phân lập từ thân rễ ngải đen (Kaempferia parviflora Wall. ex. Baker), họ gừng (Zingiberaceae)
    Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861