Chi tiết về Tác giả

Anh, Cao Ngọc

 • T. 58, S. 4 (2018) - Bài viết
  Góp phần xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu bảy lá một hoa (Paris polyphylla var. chinensis (Franchet) H. Hara, Trilliaceae)ở Việt Nam
  Tóm tắt
 • T. 58, S. 9 (2018) - Bài viết
  Định lượng saponin tổng số trong dược liệu thân rễ bảy lá một hoa (Paris polyphylla var. chinensis) thu hái ở Việt Nam bằng phương pháp đo quang
  Tóm tắt
 • T. 59, S. 6 (2019) - Bài viết
  Điều chế và thiết lập chuẩn gracillin từ thân rễ bảy lá một hoa (Paris polyphylla var. chinensis Smith)
  Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861