Chi tiết về Tác giả

Anh, Dương Tiến

  • T. 58, S. 10 (2018) - Bài viết
    Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn chất acid hydroxamic mang khung quinazolin
    Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861