Chi tiết về Tác giả

Alain, Gardier

 • T. 52, S. 1 (2012) - Bài viết
  Thẩm tách micro, kĩ thuật định lượng thuốc dạng tự do tại mô đích tác dụng: Nguyên tắc và ứng dụng trong nghiên cứu thuốc
  Tóm tắt
 • T. 52, S. 3 (2012) - Bài viết
  Nghiên cứu cơ chế tác dụng mới của escitalopram trong điều trị trầm cảm dựa vào kỹ thuật thẩm tách micro in vivo
  Tóm tắt
 • T. 55, S. 8 (2015) - Bài viết
  Nghiên cứu vai trò của thụ thể 5-HT1A làm giảm hiệu quả tác dụng của thuốc chống trầm cảm trên lâm sàng
  Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861