Chi tiết về Tác giả

Anh, Hoàng Lê Tuấn

 • T. 51, S. 10 (2011) - Bài viết
  Các hợp chất flavonoid phân lập từ lá cây gừa Ficus microcarpa L. f.
  Tóm tắt
 • T. 57, S. 6 (2017) - Bài viết
  Hai hợp chất phenolic glycosid phân lập từ phần trên mặt đất cây tiên hạc thảo (Agrimonia pilosa Ledeb. var. pilosa)
  Tóm tắt
 • T. 57, S. 7 (2017) - Bài viết
  Hai flavanonol-glycosid phân lập từ phần trên mặt đất cây tiên hạc thảo (Agrimonia pilosa Ledeb. var. pilosa)
  Tóm tắt
 • T. 58, S. 3 (2018) - Bài viết
  Các hợp chất flavonoid từ phần trên mặt đất loài ban lá dính (Hypericum sampsonii Hance)
  Tóm tắt
 • T. 58, S. 6 (2018) - Bài viết
  Ba hợp chất được phân lập từ phân đoạn dichloromethan từ phần trên mặt đất loài ban lá dính (Hypericum sampsonii Hance)
  Tóm tắt
 • T. 58, S. 12 (2018) - Bài viết
  Ba hợp chất flavonoid glycosid phân lập từ cao chiết nước của cây thủy bồn thảo (Sedum sarmentosum Bunge) thu hái tại Sa Pa
  Tóm tắt
 • T. 59, S. 1 (2019) - Bài viết
  Các hợp chất flavon và phenolic phân lập từ phân đoạn ethyl acetat của cây thủy bồn thảo (Sedum sarmentosum Bunge) thu tại Sa Pa
  Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861