Chi tiết về Tác giả

Anh, Huỳnh Nguyên Tuấn

  • T. 57, S. 4 (2017) - Bài viết
    Nghiên cứu điều chế hydrogel nanocomposite trên cơ sở chitosan và curcumin ứng dụng trong tái tạo mô
    Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861