Chi tiết về Tác giả

An, Nguyễn Thị Kim

  • T. 53, S. 9 (2013) - Bài viết
    Các tanshinon phân lập từ rễ cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) di thực và trồng ở Việt Nam
    Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861