Chi tiết về Tác giả

An, Nguyễn Thị Mỹ

  • T. 57, S. 4 (2017) - Bài viết
    Bào chế tiểu phân nanolipid chứa miconazol nitrat bằng phương pháp thay thế dung môi
    Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861