Chi tiết về Tác giả

An, Nguyễn Thị

  • T. 59, S. 5 (2019) - Bài viết
    Nghiên cứu phát hiện các thuốc chống dị ứng trộn trái phép trong chế phẩm Đông dược bằng LC-MS/MS
    Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861