Chi tiết về Tác giả

An, Tô Ái

 • T. 54, S. 11 (2014) - Bài viết
  Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn chất 5-halogenoaryliden-2-thiohydantoin
  Tóm tắt
 • T. 56, S. 3 (2016) - Bài viết
  Tổng hợp và thử hoạt tính gây độc tế bào của 5-(3’-bromobenzyliden)-2-thiohydantoin, 5-(3’-clorobenzyliden)-2-thiohydantoin và dẫn chất base Mannich
  Tóm tắt
 • T. 56, S. 5 (2016) - Bài viết
  Tổng hợp và thử hoạt tính gây độc tế bào của 5-(3’-fluorobenzyliden)-2-thiohydantoin và dẫn chất base Mannich
  Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861