Chi tiết về Tác giả

An, Trịnh Túy

  • T. 57, S. 11 (2017) - Bài viết
    Sàng lọc in vitro, in vivo tác dụng hạ acid uric máu của một số dược liệu thu hái tại các tỉnh phía Nam Việt Nam
    Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861